Υπουργική Απόφαση Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση

Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων

Υπουργική Απόφαση 21320/Δ2/2021 – ΦΕΚ 886/Β/5-3-2021

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφίων γ’ και δ’ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία Γ2/3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β’ 649), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 267).

4.Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 2005 – Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6.Το π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου» (Α’ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10.Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11.Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12.Την υπό στοιχεία 106696/Δ2/18.8.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» (Β’ 3523).

13.Την υπό στοιχεία 125708/Δ2/21.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4177).

14.Τις υπ’ αρ. 53/12.11.2020 και 55/26.11.2020 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

15.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/56/11632/Β1/1.2.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 

ΜΕΡΟΣ Α’ –

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Άρθρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1.Στην Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου – Κινηματογράφου και γ) Χορού. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος, τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων.

2.Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση, καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα κατεύθυνσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λει-τουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα, ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές.

3.Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του νομού, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Καλλιτεχνικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά, στην περίπτωση που στον νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Σχολεία. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής / ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο / Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση του Χορού.

4.Για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, συγκροτείται/ούνται για κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο και για κάθε μια από τις κατευθύνσεις Επιτροπή/πές Επιλογής Μαθητών (Ε.Ε.Μ.), που ορίζεται/νται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της αντίστοιχης ειδικότητας. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, αυτός ορίζεται ως Πρόεδρος.

Ειδικότερα, η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκ-παιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, ως γραμματέας.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: Τρείς (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα: Υποκριτικής – Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής προφορικού λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα ανωτέρω μαθήματα, ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλλοι διδάσκοντες: Κλασικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού, ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Επίσης, ορίζεται ένας/μία διδάσκων/ουσα το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση.

Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων αξιολογούνται και βαθμολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

5.Οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α’ τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εξετάζονται ως εξής:

α) Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).

Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου είναι διαστάσεων 30×50 εκ. Ο υποψήφιος δύναται να χρησιμοποιήσει τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές – προσχέδια, ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της απόδοσης της ιδέας του, την οποία και θα σχεδιάσει – ζωγραφίσει στην άλλη όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας. Εάν κάποιος υποψήφιος ζητήσει επιπλέον χαρτί σχεδίου σε αντικατάσταση του πρώτου, του δίδεται και το πρώτο καταστρέφεται την ίδια στιγμή. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές. (80 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ.(διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ’ αυτό. (20 μονάδες)

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

β) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου 1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).

Προετοιμασία ομάδας (ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε μικρότερες ομάδες (έως 6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. (40 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).

Απόδοση Κειμένου: Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή πεζό 50-80 λέξεων), το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα – αυτοσχεδιασμός), καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής. (20 μονάδες)

3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν κείμενο (200 λέξεων περίπου). (40 μονάδες). Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4.

Το άθροισμα των μονάδων των τριών θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία με άριστα το εκατό (100). γ) Κατεύθυνση Χορού 1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα) α) Ενεργοποίηση (ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές/ τριες, οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα), συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στον χώρο. Όλες οι ασκήσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των υποψηφίων και αποτελούν έμπνευση και βάση για τον αυτοσχεδιασμό που ακολουθεί. (30 μονάδες).

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που ορίζει η επιτροπή. (40 μονάδες).

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Ο/Η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα. (10 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων, τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν σε κείμενο (200 λέξεων περίπου). (20 μονάδες). Όλες οι εικόνες δίδονται εκτυπωμένες σε φύλλο A4.

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

6.Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται ως εξής: Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.

Ο βαθμός κάθε θέματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών βαθμολογητών και δίνεται με προσέγγιση δέκατου.

7.Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, συνέρχεται η Ε.Ε.Μ. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων των εξετασθέντων ανά κατεύθυνση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής. Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Καλλιτεχνικό Σχολείο το αργότερο εντός δύο ημερών προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας διαβιβάζεται επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση είναι η εξής:

Εικαστικών: Θέμα 1ο = 40, Θέμα: 2ο =10 Θεάτρου / Κινηματογράφου: Θέμα 1ο = 20, Θέμα: 2ο =10 Θέμα 3ο = 20 Χορού: Θέμα 1ο = 40, Θέμα: 2ο =10 Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής: α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α’ τάξη Γυμνασίου), β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου), γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων εγγράφεται το πλήθος των εισακτέων μαθητών, το οποίο έχει καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελευταία θέση ανά κατεύθυνση, αυτή καταλαμβάνεται ως ακολούθως:

Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται ο υποψήφιος, ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο ΘΕΜΑ.

Για την Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου προ-ηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος της πρώτης και δεύτερης ενότητας του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του συνόλου του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Εάν και μετά τα ανωτέρω παρουσιαστεί ισοβαθμία για την τελευταία θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, τότε εγγράφονται στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

8.Γ ια τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Άρθρο 2

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β’ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου από μετεγγραφή, ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο του νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο Νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Γυμνάσια. Για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2.Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπές Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.), μια για κάθε κατεύθυνση που συγκροτείται με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Η συγκρότηση των Ε.Κ.Ε. είναι ανάλογη με τη συγκρό-τηση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων της Α’ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προ-έρχεται κάθε φορά από τη διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως τη 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις Β’ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι δύο ημέρες πριν την έναρξη των εξε-τάσεων.

3.Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων, συνέρχονται οι Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου τους και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσουν πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων ανά κατεύθυνση για το σύνολο των εξετασθέντων μαθητών κάθε τάξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής. Ο πίνακας διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων: α) ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα, αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος), γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων παύει να ισχύει μετά την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Άρθρο 3

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1.Για την επίδειξη βαθμολογίας – γραπτών δοκιμίων εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την Α’ τάξη Γυμνασίου, καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων ισχύουν τα εξής: Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται γραπτώς από τον κηδεμόνα εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρωτοκολλείται από τη Διεύθυνση του σχολείου, είναι δυνατή η επίδειξη, και μόνο, των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για την Α’ τάξη Γ υμνασίου, καθώς και των γραπτών δοκιμίων, από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξετάσεις για τις Β’ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση στοιχείων ή εικόνας (φωτοτύπηση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.) μέρους του περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων – γραπτών δοκιμίων των εξετασθέντων.

2.Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για την Α’ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξε-τάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση ή άλλη δευτεροβάθμια κρίση.

3.Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται στον Διευθυντή του Σχολείου από τον Πρόεδρο της επιτροπής, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

 

Άρθρο 4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1.Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων μετά από τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου, και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μα- θητών/τριών που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής/τρια μετά την αποφοίτησή του/της από το δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Οι μαθητές που επιτυγχάνουν σε δύο κατευθύνσεις, εγγράφονται στην κατεύθυνση που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι πέντε (25) στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων. Μετά την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.

2.Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου από άλλο Καλλιτεχνικό Γ υμνάσιο πραγματοποιούνται:

Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης, όταν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν την 31η Οκτωβρίου,

Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και

Γ. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης μετά την 31η Οκτωβρίου.

3.Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

4.Ο/Η μαθητής/τρια που, ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

 

Άρθρο 5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

i.Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Ιστορία, 6) Βιολογία και 7) Αγγλικά.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: 1) Χημεία, 2) Γεωλογία – Γεωγραφία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευ-τικά, 5) Δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) και

6)Πληροφορική.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παιδείας: Φυσική Αγωγή.

ii.Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας κατατάσσονται σε δύο Ομάδες, Ομάδα Β’ και Ομάδα Γ’.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας: 1) Ιστορία Τέχνης, 2) Θεατρολογία, 3) Εικαστικό εργαστήρι, 4) Παραδοσιακός χορός, 5) Κλασικός χορός, 6) Σύγχρονος χορός,

7)Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός, 8) Θεατρική Κίνηση – Χορός, 9) Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, 10) Αγωγή Προφορικού Λόγου, 11) Θέατρο (κατεύθυνση Χορού), 12) Θέατρο (κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών), 13) Χορός (κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών), 14) Υποκριτική, 15) Εικαστικά (κατεύθυνση Χορού), 16) Κινηματογράφος, 17) Εικαστικά (κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου).

Η τρίτη Ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει το μάθημα Μουσική που διδάσκεται και στις τρείς (03) κατευθύνσεις.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Καλλιτεχνικού Σχολείου ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

 

Άρθρο 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γυμνάσια.

2.Για τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρ-θρου 4 του ν. 4692/2020.

3.Για την αξιολόγηση των μαθημάτων α) Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών) και β) Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου) ισχύουν τα εξής:

Στην ωριαία γραπτή δοκιμασία των ως άνω μαθημάτων περιλαμβάνονται ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δυο ενότητες. Η Α’ ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόησή τους. Η Β’ ενότητα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ενότητες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ενότητας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

4.Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει εφαρμογές που αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι διαστάσεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής επιφάνειας ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

5.Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Θεάτρου – Κινηματογράφου γίνεται με παρουσίαση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

6.Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Χορού διενεργείται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού, κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

7.Γενικά για την αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας και των τριών Κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται, επίσης, από τους εκπαιδευτικούς τα εξής:

α) ο ατομικός φάκελος των μαθητών, που τηρείται και περιλαμβάνει τα ατομικά έργα των μαθητών ως σύνολο, όπου διαπιστώνεται ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

β) η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες στις εργασίες στην τάξη αλλά και η συνολική προσφορά του σε όλες τις καλλιτεχνικές δράσεις του σχολείου (όπως καταγράφεται από τον διδάσκοντα στον ατομικό φάκελο του μαθητή) και

γ) οι ομαδικές εργασίες που υλοποιούνται.

Για όλα τα παραπάνω κρατείται ατομικός φάκελος του μαθητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

8.α. Για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα Γενικής Παιδείας και Καλλιτεχνικής Παιδείας όλων των κατευθύνσεων εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από τις παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής παιδείας αποτελεί τον βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

β. Στους αποφοίτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

γ. Ο μαθητής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i.όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii.όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

δ. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προ-αγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από έξι (6) μαθήματα, εξειδικευμένα σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας και μέχρι τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και να επαναλάβει την αντίστοιχη τάξη.

ε. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε  πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

στ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παρ. 8γ του παρόντος άρθρου επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και να επαναλάβει την αντίστοιχη τάξη.

9.Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης, απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

 

ΜΕΡΟΣ Β’ –

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Άρθρο 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ – ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές.

Β. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

1.Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Α’ και Β’ τάξεις Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου από μετεγγραφή, ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2.Με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μετά από σχετική εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις Α’ και Β’ τάξεις του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Λύκειο του Νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικίας τους ή στο Καλλιτεχνικό Λύκειο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στον νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Λύκεια. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι δύο ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις.

Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής / ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο / Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

3.Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα, από εισήγηση του/της Διευθυντή/ τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Λύκεια είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση συμμετοχής Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου αυτός ορίζεται ως Πρόεδρος. Η σύνθεση της επιτροπής: Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, αναπληρωματικό μέλος, αναγράφεται στην Απόφαση του Διευθυντή/τριας Δ/θμιας Εκπ/σης.

Σύνθεση επιτροπών:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκ-παιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: Τρείς (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα: Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής του λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα μαθήματα: Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής του λόγου και Κινηματογράφου και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλλοι διδάσκοντες: Κλασικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού. Επίσης, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης. Επιπλέον, ορίζεται ένας/μία διδάσκων/ουσα το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση.

Οι υποψήφιοι μαθητές αξιολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

4.Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για την Α’ Λυκείου προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη της Γ’ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, ενώ η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Β’ τάξη Λυκείου από τη διδαχθείσα ύλη της Α’ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

5.Κατατακτήριες εξετάσεις ανά κατεύθυνση

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες ανά κατεύθυνση ως εξής:

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Α’ Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3 ώρες) σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ’ τάξης Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α’ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υπο-ψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α: 60, Β:30, Γ:10.

Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου για κατατακτήριες Α’ Λυκείου

Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προ-ετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ’ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Α’ Λυκείου

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Β’ Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ της Α’ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α’ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :60, Β:30, Γ:10.

Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου για κατατακτήριες Β’ Λυκείου

Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Α’ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Β’ Λυκείου

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που διαλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Βαθμολογική βάση ανά θέμα στις Α’ και Β’ τάξεις

Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση είναι η εξής: Εικαστικών: Ενότητες Α: 30, Β: 15, Γ: 5

Θεάτρου / Κινηματογράφου: Ενότητες Α: 20, Β: 15, Γ: 15

Χορού: Ενότητες Α: 20, Β: 15, Γ: 15

Πίνακας αποτελεσμάτων

Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων συνέρχεται / συνέρχονται η/οι Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου τους και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει/σουν πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων ανά κατεύθυνση για το σύνολο των εξετασθέντων κάθε τάξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α) ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα, αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων παύει να ισχύει μετά από την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το σύνολο των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό του οποίου ακριβές φωτοαντίγραφο διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο οικείο σχολείο την ίδια μέρα ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής.

Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Άρθρο 8

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου, από άλλο Καλλιτεχνικό Λύκειο πραγματοποιούνται:

Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης, αν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν την 31η Οκτωβρίου,

Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και

Γ. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών μετά την 31η Οκτωβρίου σε κάθε τμήμα τάξης.

2.Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερόμενου στο Καλλιτεχνικό Λύκειο.

3.Ο μαθητής που, ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς να μετεγγραφεί σε Λύκειο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

 

Άρθρο 9

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Καλλιτεχνικής Παιδείας και επιλογής.

1.Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2.Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας και επιλογής του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν στην ομάδα Β’.

3.Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

 

Άρθρο 10

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.Για την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2.Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας και μαθημάτων επιλογής είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

3.Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας και επιλογής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

4.Για την προαγωγή των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον δέκα (10). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου σε Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας τουλάχιστον δέκα (10).

5.α) Όταν οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής και βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Γ ια τα μαθήματα των Ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του

σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη και στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο Λύκειο και να επαναλάβουν την αντίστοιχη τάξη.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

β. Όταν οι μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δύνανται να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, για να εξεταστούν μόνο στα καλλιτεχνικά μαθήματα που έχουν βαθμό μικρότερο του δέκα (10).

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές/τριες δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

γ. Για τους μαθητές/τριες της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, η εξέταση αυτή αφορά αποκλειστικά στη συνέχιση της φοίτησής τους στο Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο.

6.Για την απόλυση των μαθητών της Γ’ τάξης Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον δέκα (10).

α. Όταν οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο τουλάχιστον δέκα (10), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας και επιλογής βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

β. Όταν οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι o ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα των Ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

γ. Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β της παραγράφου αυτής για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από δέκα (10). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, μπορούν:

i)να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη και στην ίδια Καλλιτεχνική Κατεύθυνση.

ii)να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής, Καλλιτεχνικής Παιδείας και επιλογής.

Γ ια τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.

Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

Γ ια τα μαθήματα των ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

7.Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο ή στους κλάδους του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

8.Στους αποφοίτους του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο ανα-γράφονται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας και επιλογής.

9.Γ ια τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α’ ΚΑΙ Β’ ΜΕΡΟΥΣ

 

Άρθρο 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

 

Άρθρο 12

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  1. Το διδακτικό έτος στα Καλλιτεχνικά Σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2.Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3.Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Γενικής Παιδείας.

 

Άρθρο 13

A.ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γ ια τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

B.ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

Μαθητές/τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους υπαχθούν στους/στις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/ χθείσες» μαθητές/τριες.

 

Άρθρο 14

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

2.Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ανα-φέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

3.Κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον μία καλλιτεχνική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

4.Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

 

Scroll to Top